Naujienos

Kreiptasi dėl papildomo finansavimo

Kreiptasi dėl papildomo finansavimo

Neseniai Lietuvos gaisrinės saugos asociacija kreipėsi į Vidaus reikalų ir Finansų ministerijas dėl nepakankamo finansavimo savivaldybių priešgaisrinei funkcijai vykdyti, nes savivaldybių biudžetams skiriamų specialiųjų dotacijų nepakanka įstatymais garantuotam savivaldybių ugniagesių darbo užmokesčiui mokėti bei būtinosioms ugniagesių kvėpavimo organų apsaugos priemonėms įsigyti.

„Savivaldybių priešgaisrinėse tarnybose dirba per 2500 šalies ugniagesių, jie dalyvauja gesindami per 50 procentų visų šalies gaisrų bei atlikdami apie 40 procentų gelbėjimo darbų. Kaimo ir kitose atokiose Lietuvos vietovėse savivaldybių priešgaisrinės pajėgos dažniai pirmosios atvyksta į gaisro ar nelaimės vietą ir pradeda gaisro gesinimo ir nelaimės likvidavimo darbus. Jos taip pat dalyvauja ir daugelyje gelbėjimo darbų, savarankiškai juos atlieka,” - akcentuojama išsiųstame rašte.

Savivaldybių priešgaisrinės tarnybos Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymu yra priskirtos valstybės priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų sistemai. Priešgaisrinės saugos funkcija pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą yra viena iš valstybės savivaldybėms perduotų (valstybinių) funkcijų, finansuojamų iš valstybės biudžeto asignavimų (dotacijų savivaldybių biudžetams). Be valstybės skiriamų dotacijų, savivaldybės kasmet savo lėšomis papildomai prisideda prie priešgaisrinės saugos funkcijos finansavimo, skirdamos apie 1,5-2 mln. eurų savivaldybių biudžetų lėšų.

Deja, 2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 5 priede „Lietuvos Respublikos 2021 metų valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos savivaldybių biudžetams“ numatytas 31 104 tūkst. Eur finansavimas savivaldybių priešgaisrinės saugos funkcijai yra nepakankamas. Kad savivaldybių priešgaisrinės tarnybos galėtų ugniagesiams mokėti įstatymų nustatyto dydžio minimalų atlyginimą, 2021 metų veiklai užtikrinti trūksta mažiausiai 2,99 mln. Eur. Dėl lėšų stokos kiekvienų metų pabaigoje kai kurių savivaldybių priešgaisrinės tarnybos turi kreditorinių įsiskolinimų.

Lyginant su 2020 metais, 2021 metais savivaldybių ugniagesių darbo užmokesčiui apskaičiuoti taikomas pareiginės algos (atlyginimo) bazinis dydis padidėjo 1 euru, nuo 176 iki 177 Eur, o pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento minimali riba padidėjo nuo 4-4,08 iki 4,2-4,5. Pagal šiuo metu galiojantį teisinį reguliavimą, gerai ir labai gerai įvertintų ugniagesių darbo užmokestis privalomai kasmet turi būti didinamas 5-15 proc. Šiam įstatymais įtvirtintam savivaldybių ugniagesių darbo užmokesčio padidėjimui 2021 metais įvykdyti būtinas papildomas bent jau 3,64 mln. Eur poreikis, bet 2021 m. valstybės biudžete šiam tikslui skirtos specialiosios dotacijos buvo padidintos tik 0,645 mln. Eur. Todėl savivaldybės nėra pajėgios pilnai komplektuoti priešgaisrinių tarnybų, užtikrinti jų parengtį ir mokėti ugniagesiams priklausantį atlyginimą.

Kitas spręstinas klausimas yra susijęs su kvėpavimo organų apsaugos aparatais. Nuo 2020-11-24 pakeitus ir nauja redakcija išdėsčius Vidaus reikalų ministro 2015-08-06 įsakymu Nr. 1V-601 patvirtintas Savivaldybių priešgaisrinių tarnybų darbuotojų (ugniagesių) aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis ir asmeninių apsaugos priemonių priežiūros rekomendacijas, kvėpavimo organų apsaugos aparatai buvo įtraukti į savivaldybių ugniagesių asmeninių apsaugos priemonių sąrašą. Iki tol savivaldybių ugniagesiai nebuvo aprūpinami kvėpavimo aparatais. Pakeitus šias rekomendacijas, savivaldybėms skiriamos dotacijos nebuvo padidintos ir nebuvo numatytos finansinės priemonės savivaldybių ugniagesių sveikatos apsaugai gaisruose garantuoti.

„Iš tiesų, priešgaisrinės saugos funkcija nėra savarankiškoji savivaldybių funkcija, priešgaisrinė sauga yra valstybinė, valstybės perduota savivaldybei funkcija ir ji finansuojama skiriant lėšas iš valstybės biudžeto arba valstybės piniginių fondų ir pervedant jas savivaldybėms kaip specialiąją tikslinę dotaciją,” - teigia Lietuvos gaisrinės saugos asociacijos vadovas Vytas Kaziliūnas, pažymėdamas kad savivaldybių atliekama priešgaisrinės saugos funkcija nėra finansuojama iš valstybės biudžete Vidaus reikalų ministerijai numatytų asignavimų.

Lietuvos gaisrinės saugos asociacija kreipėsi prašydama apsvarstyti ir rasti galimybę skirti savivaldybių priešgaisrinei funkcijai papildomą ir trūkstamą finansavimą 2021 metams (2,99 mln. Eur) – peržiūrint ir perskirstant 2021 metų valstybės biudžetą, ar iš Europos ekonomikos gaivinimo plano, ar kitų Europos Sąjungos lėšų neigiamiems COVID-19 pandemijos padariniams mažinti.

Taip pat skaitykte